Obchodné podmienky

Thai Care s.r.o. pre portál www.thajska-masaz.info
Spoločnosť Thai Care s.r.o. so sídlom: Novozámocká 2539/14, IČO: 52269833, DIČ: 2121032056, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.36339/S, ktorá je Prevádzkovateľom internetovej stránky www.thajska-masaz.info, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky portálu www.thajska-masaz.info

Prevádzkovateľ prevádzkuje Stránku www.thajska-masaz.info a predáva Kupóny prostredníctvom tejto Stránky. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude akceptovať Klientmi predložené Kupóny.

Článok I
Vymedzenie základných pojmov

Pokiaľ nie je v Ponuke alebo v Kupóne uvedené inak, majú nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom význam v ďalej uvedených definíciách:
1. Prevádzkovateľ je Spoločnosť Thai Care s.r.o. so sídlom: Novozámocká 2539/14, IČO: 52269833, DIČ: 2121032056, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.36339/S Prevádzkovateľ predáva Kupóny Klientovi na Stránke www.thajska-masaz.info 2. Stránka je internetová stránka Prevádzkovateľa www.thajska-masaz.info
3. Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a kúpi Kupón na Stránke;
4. Ponuka je časovo obmedzená ponuka predaja Kupónu uverejnená na Stránke. Ponuka obsahuje najmä popis a opis Plnenia, hodnotu Kupónu, cenu Kupónu, platobné podmienky, dobu platnosti Kupónu, podmienky použitia Kupónu;
5. Kupón je potvrdenie o práve Klienta voči Poskytovateľovi, aby mu tento poskytol plnenie za podmienok uvedených v Ponuke a /alebo na samotnom Kupóne;
6. Plnenie je tovar alebo služba uvedená v Ponuke alebo Kupóne;
7. Strany sú Prevádzkovateľ a Klient;
8. Účet je účet Klienta zriadený na Stránke po zaregistrovaní Klienta;
9. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Klienta pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke.

Článok II
Objednávka a kúpa Kupónu

1. Prevádzkovateľ zverejňuje na Stránke v určitých časových intervaloch ponuky na Kupóny, ktorých kúpu si Klient môže objednať a ktoré si Klient môže kúpiť.
2. Ponuka Kupónu je aktívna jej zverejnením na Stránke. Aktívnosť Ponuky, t.j. vznik záväzku Poskytovateľa vyplývajúceho z Kupónu, nie je limitovaná počtom Klientov.
3. Každý Klient si môže objednať ľubovoľný počet Kupónov, pokiaľ nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak.
4. Objednávka Kupónu a následná jeho kúpa sa realizuje prostredníctvom Stránky, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou. Pri spôsoboch platby: platobná brána Stripe, obyčajnou platobnou kartou alebo kreditnou kartou príde kupón na Váš účet a e-mail okamžite.. Pre okamžité zaslanie kupónu je Klient povinný riadne dokončiť a zaplatiť objednávku. Kupón je možné ihneď po zaplatení využívať, alebo niekomu darovať a stiahnuť v prehliadači ako pdf. Kupón je v systéme priradený na užívateľský účet podľa tel. čísla. Ak kupón užívateľ daruje inému užívateľovi, prechádza tak kupón na telefónne číslo obdarovaného.
5. Momentom vyplnenia registračného formulára (pri nezaregistrovaných Klientoch) alebo vyplnením prihlasovacieho formulára na Stránke (pri Klientoch, ktorí majú zriadený Účet) Klient vlastne objednáva kúpu Kupónu (ďalej len „Objednávka“) a:
a. Objednávka na kúpu Kupónu sa stáva pre Klienta záväznou, čím sa Klient zaväzuje uhradiť cenu za Kupón;
b. Súhlasí s ustanoveniami VOP platnými v čase ako aj s podmienkami Ponuky;
6. Po odoslaní Objednávky je Klient povinný uhradiť cenu za Kupón, a to priamo pri objednávaní Kupónu vo výške ceny za Kupón.
7. Pripísaním ceny za Kupón na účet Prevádzkovateľa, sa kúpa Kupónu zrealizuje. Kupón sa považuje za doručený, v okamihu pripísania do účtu klienta na stránke www.thajska-masaz.info. Účet je automaticky zriadený ku každej mailovej adrese, na ktorú bola vykonaná objednávka.
8. Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe Kupónu vydáva Prevádzkovateľ pri plnení.
9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy zo strany Klienta.

Článok III
Práva a povinnosti

1. Prevádzkovateľ najneskôr do 3 pracovných dní od pripísania ceny za Kupón na účet Prevádzkovateľa, doručí Kupón Klientovi, a to elektronickou formou na mailovú adresu Klienta, ktorá bola uvedená v registračnom alebo prihlasovacom formulári a tiež vygenerovaný Kupón umiestni do schránky Klienta k Účtu, pričom Klient si Kupón vytlačí.
2. Vytlačený Kupón je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z Kupónu.
3. Klient je oprávnený použiť Kupón za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej Ponuke, v Kupóne a prípadne v inštrukciách doručených Klientovi spolu s Kupónom. Doba platnosti Kupónu je vždy priamo uvedená na Kupóne.
4. Ak Ponuka alebo Kupón stanovujú potrebu dojednania termínu medzi Poskytovateľom a Klientom na poskytnutie Plnenia (napríklad deň a hodinu rezervácie služby), Klient si dohodne spôsobom uvedeným v Ponuke alebo v Kupóne (telefonicky, mailom apod.) termín k svojej predstave a spokojnosti.
6. Po uplynutí doby platnosti Kupónu stráca Klient nárok na poskytnutie práva vyplývajúceho z Kupónu (na tzv. zľavu) bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za Kupón.
7. Klient súhlasí, aby mu Prevádzkovateľ posielal na jeho email maily ako nástroj priameho marketingu. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Klient oprávnený kedykoľvek odvolať.

Článok V
Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Poskytovateľa

1. Poskytovateľ ako dodávateľ Kupónu ako aj dodávateľ Plnenia je zodpovedný:
a. za kvalitu a rozsah Plnenia,
b. za dodanie Plnenia,
c. za naplnenie práv Klienta z Kupónu,
d. za pravdivosť a úplnosť Ponuky
e. za plnenie všetkých práv Klienta vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov a to tak v súvislosti s kúpou Kupónu ako aj v súvislosti a poskytovaním Plnenia.
2. Prevádzkovateľ upozorňuje, že niektoré Plnenia, ktoré môžu byť poskytnuté na základe Kupónu môžu byť nebezpečné (ako napríklad masáže apod.) a je plne na uvážení Klienta, či o Plnenie prejaví záujem.
4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebozničenie Kupónu a nie je ani povinný poskytnúť Klientovi náhradný Kupón.

Článok VI
Podmienky reklamácie

1. V prípade, ak Klient v lehote podľa týchto VOP neobdrží Kupón, alebo Kupón obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v Ponuke alebo Kupón bude mať iné vady, Klient môže vady reklamovať. Klient je povinný vady uplatniť písomne e-mailom na adresu: thajskamasazinfo@gmail.com Lehota na vykonanie reklamácie je 48 hodín od doručenia Kupónu a v prípade, že Kupón nebude doručený, tak 3 pracovné dni od uplynutia lehoty na doručenie Kupónu. Kupón sa považuje za doručený, v okamihu pripísania do účtu klienta na stránke thaimassages.sk. Účet je automaticky zriadený ku každej mailovej adrese, na ktorú bola vykonaná objednávka. Pokiaľ Klient neuplatní vady v lehotách a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú.
2. Prevádzkovateľ je povinný odstrániť vady do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je Klient oprávnený od kúpy odstúpiť.

Článok VII
Odstúpenie od kúpy, zánik Objednávky, kúpy Kupónu

1. V prípade, že Klient neuhradí cenu za Kupón v lehote podľa týchto VOP, Objednávka a právo na kúpu Kupónu bez ďalšieho zanikajú.
2. Prevádzkovateľ má právo stiahnuť Ponuku zo Stránky, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v Ponuke je nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná.

Článok VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ zverejňuje VOP na Stránke.
2. Zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Klientom vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 108/2000 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.
4. Klient týmto udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní registračného alebo prihlasovacieho formulára (ďalej len „osobné údaje“) za účelom vytvorenia databázy Klientov, ktorí si zakúpili Kupóny, za účelom vedenia Účtov Klientov a ich správy, za účelom plnenia práv a povinností zo strany Prevádzkovateľa súvisiacich s objednávaním a kúpou Kupónov a plnením záväzkov z nich vyplývajúcich, a to súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prenajímateľ tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Prevádzkovateľovi na adresu thajskamasazinfo@gmail.com Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje Klient dobrovoľne, a to na dobu určitú počínajúc jeho udelením až do uplynutia dvoch rokov od zániku všetkých záväzkov a/alebo iných právnych vzťahov medzi Klientom a Prevádzkovateľom. Klient je oprávnený tento súhlas písomne odvolať doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu. Klient nie je oprávnený odvolať súhlas skôr ako bude splnený účel spracovania a poskytnutia osobných údajov bližšie špecifikovaný vyššie. Klient potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany Prevádzkovateľa informovaný o skutočnostiach uvedených v § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a rovnako bol poučený o svojich právach vyplývajúcich z § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.12.2021

Platné od: 01.12.2021